نیروگاه های خورشیدی منفصل از شبکه (Off Grid)

نیروگاه های خورشیدی منفصل از شبکه غالباً جهت مناطقی که درسترسی به شبکه برق ندارد طراحی و نصب میگردد. اجرای بیش از200 طرح منفصل از شبکه نشانگر توان اجرایی و تخصص شرکت سپید قو مهرآور در این زمینه می باشد، اجرای نیروگاه های منفصل از شبکه با توجه به نیاز و مقدار مصرف کارفرما تولید و اجرا میگردد.