استخر خورشیدی

تامین آبگرم استخر های خصوصی و عمومی از طریق انرژی خورشیدی نیاز به طراحی و اجرای مکانیزه اختصاصی دارد که در تخصص این شرکت بوده و نیاز مصرف کننده از هر انرژی دیگری را برطرف می سازد.